Start Przetargi Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o przetargach Drukuj Email
Wpisany przez Adminstrator Główny   
wtorek, 24 maja 2011 08:09

Warszawa 30.08.2016r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Usprawnienie wentylacji tj. wykonanie napraw wynikających z inwentaryzacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych w 21 segmentach położonych
przy ulicy Arctowskiego i Makowskiego

szczegóły

Termin składania ofert: 14.09.2016 r do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14.09.2016 r godz. 9.30


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Remont balkonów lokali 43, 122 budynku Pasaż Ursynowski 1,
balkonu lokalu 46 budynku Herbsta 2A,
balkonu lokalu 44 budynku Pasaż Ursynowski 7

szczegóły

Termin składania ofert: 14.09.2016 r do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2016 r godz. 10.00


Warszawa 02.08.2016r.

Konkurs ofert

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

zaprasza do udziału w postępowaniu:

 1. dotyczącym dokończenia remontu pozostałych miejsc postojowych w garażu
  nr 1 budynku Pasaż Ursynowski 11
 2. dotyczącym wymiany opraw oświetleniowych w budynku mieszkalnym przy ul. Janowskiego 11 w 5 klatkach schodowych tj. 35 szt. opraw LED – 10W z czujką ruchu.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 r.

Zasady udziału w postępowaniu i sposób przygotowania oferty:

 1. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni (listownie, osobiście) do dnia 23.08.2016 r. do godz. 10.30 w zamkniętej i nieoznaczonej kopercie z adnotacją: „oferta na remont pozostałych miejsc postojowych w garażu nr 1 budynku Pasaż Ursynowski 11”.
 2. Oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Janowskiego 13 składamy jak wyżej, lecz do godz. 11:00
 3. Otwarcie ofert odbędzie się na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w obecności Oferentów w dniu 23.08.2016 o godzinie 10.30 i 11:00
 4. Komisja Przetargowa, po sprawdzeniu warunków formalnych złożonych ofert, przeprowadzi negocjacje cenowe z Oferentami, którzy złożyli oferty.
 5. Termin negocjacji cenowych zostanie podany Oferentom w dniu otwarcia ofert, drogą e-mail i na adresy podane w Ofertach.
 6. Wymagane dokumenty:

a. Oferta cenowa zawierająca okres gwarancji (min 36-mcy) i adres e-mail,
b. Kosztorys ofertowy na naprawę dachu oparty o przedmiar będący zał. nr 1
c. dane rejestrowe firmy, np. wydruk z CEIDG,
d. referencje otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat,
e. kopia OC firmy,
f. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,
g. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.


7. Kryteria wyboru: cena: 80%, okres gwarancji: 20%.


 

Konkurs ofert

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dokończenia remontu pozostałych miejsc postojowych w garażu nr 1 budynku Pasaż Ursynowski 11.

Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2016 r.

szczegóły

Zasady udziału w postępowaniu i sposób przygotowania oferty:

1. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni (listownie, osobiście) do dnia 02.08.2016 r. do godz. 10.30 w zamkniętej i nieoznaczonej kopercie z adnotacją: „oferta na remont pozostałych miejsc postojowych w garażu nr 1 budynku Pasaż Ursynowski 11”.

2. Otwarcie ofert odbędzie się na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w obecności Oferentów w dniu 02.08.2016 o godzinie 10.30

3. Komisja Przetargowa, po sprawdzeniu warunków formalnych złożonych ofert, przeprowadzi negocjacje cenowe z Oferentami, którzy złożyli oferty.

4. Termin negocjacji cenowych zostanie podany Oferentom drogą e-mail na adresy podane w Ofertach.

5. Wymagane dokumenty:

a. Oferta cenowa zawierająca okres gwarancji (min 36-mcy) i adres e-mail,

b. Kosztorys ofertowy na naprawę dachu oparty o przedmiar będący zał. nr 1

c. dane rejestrowe firmy, np. wydruk z CEIDG,

d. referencje otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat,

e. kopia OC firmy,

f. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,

g. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.

7. Kryteria wyboru: cena: 80%, okres gwarancji: 20%.

 


 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE „PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH Z NEGOCJACJAMI” NA:

Usprawnienie wentylacji tj. wykonanie napraw wynikających z inwentaryzacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych w 21 segmentach położonych przy ulicy Arctowskiego i Makowskiego

szczegóły

Termin składania ofert: 17.08.2016 r do godz. 09.30

Termin otwarcia ofert: 17.08.2016 r godz. 09.30


 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

szczegóły

Remont balkonów w budynkach
Pasaż Ursynowski 1 lokal 43, 122
Pasaż Ursynowski 7 lokal 44
Herbsta 2A lokal 46

Termin składania ofert: 17.08.2016 r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17.08.2016 r godz. 10.00


 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

szczegóły

Remont przedsionków 7 klatek schodowych budynku Herbsta 2a.

Termin składania ofert: 17.08.2016 r do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 17.08.2016 r o godz. 09.00


 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

poszukuje  Projektanta celem nawiązania współpracy w przygotowaniu:

1. Projektu odprowadzenia wód deszczowych w całym budynku położonym
przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98,

2. Koncepcji prac naprawczych (remontowych) górnych tarasów i balkonów budynku przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym celem uzyskania szczegółów dotyczących powyższych zagadnień.

Tel: 22 544-18-21, 22 544-18-24, pokój nr 6.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

szczegóły

Remont 16 balkonów w budynkach Surowieckiego 2, Surowieckiego 4
i Surowieckiego 8 będących w zasobach SBM „Ursynów”

Termin składania ofert: 21.07.2016 r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 21.07.2016 r godz. 10.00


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE „PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH Z NEGOCJACJAMI” NA:

1. Usprawnienie wentylacji tj. wykonanie napraw wynikających z inwentaryzacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych w 21 segmentach położonych przy ulicy Arctowskiego i Makowskiego

szczegóły

Termin składania ofert: 19.07.2016 r do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.07.2016 r godz. 11.00

2. Remont 7 przedsionków klatek schodowych budynku Herbsta 2A

szczegóły

Termin składania ofert: 19.07.2016 r do godz. 11.30

Termin otwarcia ofert: 19.07.2016 r godz. 11.30

 


 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE „ZAPYTANIA O CENĘ” NA:

1. Wymianę 34 szt. okien oraz 3 szt. drzwi wejściowych do przedsionków klatek schodowych budynku Janowskiego 9

szczegóły

Termin składania ofert: 19.07.2016 r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.07.2016 r godz. 10.00

2. Naprawę dachu papowego (około 160 m2) nad klatką schodową nr 1 budynku Cybisa 10

szczegóły

Termin składania ofert: 19.07.2016 r do godz. 10.30

Termin otwarcia ofert: 19.07.2016 r godz. 10.30


 

Warszawa, 30.06.2016r.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zaprasza do udziału w składaniu wstępnych ofert na świadczenie usług ochrony mienia od 01.01.2017 roku na niżej wymienionych enklawach:

 1. Pasaż Ursynowski 1 plus garaż podziemny,
 2. Pasaż Ursynowski 7,9, Herbsta 2,2a
 3. Pasaż Ursynowski 5 (garażowiec),
 4. Pasaż Ursynowski 11 plus garaż podziemny,
 5. KEN 98 plus garaż podziemny,
 6. Surowieckiego 2,4,6,8.

Wymogi stawiane oferentom:

1. Pełniącym całodobowy dyżur portierski w budynkach j.w:
 • Każdorazowo przy użyciu domofonu uzgadniać z właściwym mieszkańcem fakt wpuszczenia na teren osiedla do wskazanego mieszkania gościa lub osoby zainteresowanej wejściem,
 • Umożliwić wejście lub wjazd na teren enklawy osobom lub firmom zgłoszonym przez Administrację lub mieszkańca osiedla. Jeżeli w obiekcie są windy, a zachodzi konieczność dostarczenia przedmiotów o dużych gabarytach, pracownik ochrony zobowiązany jest do udostępnienia kluczy do windy - w celu zapobieżenia uszkodzeniom kabiny windy,
 • Uniemożliwiać wchodzenie na teren enklawy osobom nieuprawnionym, których obecność nie jest uzasadniona potrzebami mieszkańców lub Administracji,
 • Podejmować stosowne działania w przypadku zauważenia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym,
 • Wydawać w razie potrzeby klucze do pomieszczeń technicznych, a każde wydanie klucza wpisywać do prowadzonej książki wydania kluczy z podpisem osoby pobierającej klucz.
 • W przypadku stwierdzonego zagrożenia bezpieczeństwa budynku wezwać własny patrol interwencyjny, a w razie konieczności powiadomić odpowiednie służby miejskie oraz koordynatora ochrony i Administrację,
 • W przypadku pożaru wezwać Straż Pożarną, a w razie konieczności odpowiednie służby miejskie (Policję, Pogotowie Ratunkowe), a także przystąpić do likwidacji lub ograniczenia rozprzestrzeniania się źródła pożaru.
 • W przypadku podjęcia akcji ratowniczej przez służby miejskie wskazać hydranty i inne ujęcia wody, główne zawory gazu, wyłączniki energii elektrycznej, itp.
 • W przypadku awarii urządzeń gazowych, wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych powiadomić konserwatora lub odpowiednie służby miejskie,
 • W uzasadnionych przypadkach ściśle współpracować z właściwą terenową jednostką Policji i Straży Miejskiej,
 • Prowadzić obserwację terenu wewnętrznego i zewnętrznego Obiektu będącego w zasięgu wzroku,
 • W uzasadnionych przypadkach umożliwić wjazd na teren obiektu karetkom pogotowia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
 • Dbać przez całą dobę o prawidłowość zamknięcia bram wjazdowych, furtki wejściowej na osiedle i bram garażowych,
 • Obserwować intensywność opadów atmosferycznych i ich wpływ na stan funkcjonowania osiedla, a w przypadku wystąpienia zagrożenia niezwłocznie podjąć działania zaradcze,
 • Obserwować na monitorach obraz z kamer i w sytuacjach stwierdzonego zagrożenia podjąć stosowne działania, a w razie konieczności wezwać służby własne lub odpowiednie służby miejskie,
 • O godzinie 8.00 i 22.00 wykonać obchód terenu garażu podziemnego,
 • W trakcie obchodu zwracać uwagę na zewnętrzny stan techniczny samochodów, uszkodzenia karoserii, otwarte lub uchylone okna, pozostawione w samochodach zapalone światła, pozostawiony wewnątrz sprzęt i rzeczy osobiste i w razie konieczności powiadomić właściciela pojazdu,
 • Reagować natychmiast na włączenie się alarmów w samochodach lub mieszkaniach, zakłócenie porządku publicznego, wzywanie pomocy przez osoby znajdujące się na terenie Obiektu i podejmować stosowne interwencje,
 • Nie dopuszczać do przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych na terenie garażu podziemnego,
 • Egzekwować przestrzegania przez mieszkańców osiedla ciszy nocnej, a w skrajnych przypadkach należy wezwać Policję lub Straż Miejską,
 • Pomagać mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia lub utraty mienia.
 • Sporządzać notatki służbowe z zauważonych nieprawidłowości i pilnie powiadamiać koordynatora ochrony, Administrację, właściwe służby i osoby poszkodowane w przypadku stwierdzenia przestępstwa, nieprawidłowości, awarii i usterek.

 

2. Pełniącym usługi mobilnego posterunku obchodowego w enklawach:
Pasaż Ursynowski 7,9,Herbsta 2,2a, KEN 98, Surowieckiego 2,4,6,8:
 • Dokonywać obchodów ww. obiektów nie rzadziej niż 3 razy w ciągu doby,
 • Sprawdzać stan techniczny drzwi do lokali usługowych, klatek schodowych, furtek wejściowych, bram wjazdowych, szczelności ogrodzenia i sprawności oświetlenia enklawy. Zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłaszać Administracji,
 • Informować kierowców parkujących pojazdy na terenie enklawy o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego w tym zasad parkowania i poprawność postoju,
 • Zwracać uwagę na stan techniczny zaparkowanych samochodów w tym na uszkodzenia karoserii, otwarte lub uchylone okna, pozostawione w samochodach zapalone światła, pozostawiony wewnątrz sprzęt i rzeczy osobiste i w razie konieczności powiadamiać właściciela pojazdu,
 • Reagować natychmiast na włączenie się alarmów w samochodach lub mieszkaniach, zakłócenie porządku publicznego, wzywanie pomocy przez osoby znajdujące się na terenie enklawy i podejmować stosowne interwencje,
 • Zdecydowanie reagować na próby bezprawnego wejścia na teren enklawy przez osoby usiłujące forsować ogrodzenie,
 • Sporządzać notatki służbowe z przebiegu podjętych czynności.

Sposób przygotowania oferty:

Wstępne oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni (listownie, osobiście) do dnia 25.07.2016r. do godziny 900 w zamkniętej kopercie z adnotacją ”oferta na świadczenie usług ochrony mienia w zasobach SBM „Ursynów”. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Ponadto prosimy o określenie ceny 1 roboczogodziny w celu ewentualnego rozliczenia oferenta z faktycznie wykonanego zakresu usług.

 

Lp.

Enklawa

Cena posterunku portierskiego

Cena posterunku mobilnego

Razem

1.

Pasaż Ursynowski 1

 

x

 

2.

Pasaż Ursynowski 5 (garażowiec)

 

x

 

3.

Pasaż Ursynowski 7,9, Herbsta 2,2a

 

 

 

4.

Pasaż Ursynowski 11

 

x

 

5.

KEN 98

 

 

 

6.

Surowieckiego 2,4,6,8

 

 

 

OGÓŁEM……………………

Ponadto cena 1 roboczogodziny do ewentualnych rozliczeń.
W przypadku zainteresowania ofertą, SBM „Ursynów” powiadomi pisemnie o możliwości podpisania umowy na ochronę mienia.

 


 

Poprawiony: wtorek, 30 sierpnia 2016 14:16
 
Copyright © 2016 S.B.M. URSYNÓW. Wszelkie prawa zastrzeżone.