Start Przetargi Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o przetargach Drukuj Email
Wpisany przez Adminstrator Główny   
wtorek, 24 maja 2011 08:09

Warszawa  25.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU
NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” ogłasza przetarg w formie konkursu ofert lokalu mieszkalnego znajdującego się w jej zasobach:

 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Janowskiego 13, o powierzchni użytkowej 52,70 m2 , składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc.

Lokal znajduje się na parterze budynku i posiada balkon.

Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie – grzejniki z zaworami termostatycznymi i podzielnikami kosztów c.o., instalację elektryczną, wodomierze ciepłej i zimnej wody, instalację gazową;

Cena wywoławcza czynszu najmu 38 zł/m2.

Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty miesięczne z tytułu eksploatacji mediów wymienionych wyżej, z czego opłaty z tytułu ogrzewania lokalu, podgrzania c.w. oraz wody i kanalizacji pobierane będą zaliczkowo do rozliczenia w okresach rocznych.  Opłaty eksploatacyjne wyliczone dla jednej osoby zamieszkałej w lokalu wynoszą 380,63 zł

Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji zabezpieczającej ponoszenie opłat z tytułu najmu, w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty czynszu najmu.

Oferta powinna zawierać:

1.  nazwę/nazwisko i imię oferenta, jego adres do doręczeń oraz nr telefonu kontaktowego  i adres mailowy;
2.  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i akceptacji jego warunków;
3.  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu lokalu oraz o akceptacji jej warunków;
4.  proponowaną wysokość stawki czynszu najmu w złotych netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, traktowaną jako stawka brutto;
5.  zobowiązanie do wnoszenia opłat związanych z eksploatacją lokalu w wysokości wynikającej  z naliczeń;
6.  oświadczenie o zobowiązaniu do wpłaty na konto Spółdzielni kaucji zabezpieczającej   w wysokości zaoferowanego 3-krotnego miesięcznego czynszu najmu, nie później niż w dniu podpisania umowy najmu.
7.  w przypadku osób prawnych lub osobowych spółek prawa handlowego - kopię odpisu z KRS oraz kopie decyzji o nadaniu Nr NIP, Nr Regon.
8.  w przypadku osób fizycznych - informację o Nr NIP,  Nr PESEL i  Nr dowodu osobistego oraz przez kogo jest wydany,
9.  oświadczenie czy oferent jest lub nie jest płatnikiem VAT.

Warunki przetargu

 1. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy złożyli pisemną ofertę zawierającą wszystkie wymienione wyżej dokumenty.
 2. Oferta musi być podpisana, brak podpisu powoduje uznanie oferty za nieważną.
 3. O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga Komisja przetargowa.
 4. O wyborze oferty decyduje wyłącznie wysokość zaoferowanego czynszu najmu.
 5. Oferenci mogą składać oferty w zamkniętych kopertach opisanych „przetarg na najem lokalu mieszkalnego”, w siedzibie SBM „Ursynów” przy al. KEN 98 w Warszawie w terminie do dnia 17.06.2016 r. do godz. 1345.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w Sali konferencyjnej w dniu 20.06.2016 r.  o godzinie 1200. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.
 7. Oferenci, których oferta została wybrana, zostaną o tym powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
 8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 9. SBM Spółdzielni zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Ofert.

Warszawa, 25.04.2016r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zaprasza do udziału w składaniu ofert dotyczących wykonania ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na terenie enklawy Pasaż Ursynowski 7, 9, Herbsta 2, 2a.

Ogrodzenie o wymiarach 0,80 cm wysokości i długości ok. 135 m,
musi spełniać następujące warunki:

- ogrodzenie panelowe 3D ocynk + ral 6005 (kolor zielony), wysokość panela 103 cm, długość około 2500 mm,

- średnica drutów poziomych i pionowych 5 mm, oczka o wymiarach 50x200

- słupki wraz z obejmami montażowymi,

- furtkę z zamkiem szt. 1.

Wymagany okres gwarancji na materiały i montaż: minimum 36 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2016r.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta ma zawierać okres gwarancji, (jeśli jest dłuższy od wymaganych 36 miesięcy).
 2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni (listownie, osobiście) do dnia 29.04.2016r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją ”oferta na wykonanie ogrodzenia placu zabaw  na terenie enklawy Pasaż Ursynowski 7, 9 , Herbsta 2, 2a.
 3. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Ponadto prosimy o określenie ceny 1 mb ogrodzenia w celu rozliczenia oferenta z faktycznie wykonanego zakresu robót.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 dni na tablicy ogłoszeń Spółdzielni.

Warszawa, 25.04.2016 r.
SBM URSYNÓW ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Remont części połaci dachowej budynku Pasaż Ursynowski 1 (900 m2
z pasem rynnowym, 3 lukarnami, remontem i malowaniem kominów oraz remont części połaci dachowej budynku Pasaż Ursynowski 3 (800 m2)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 9.05

 

 

2. Remont elewacji budynku Herbsta 2a (1600 m2), z wykonaniem nowego pasa rynnowego (100 m)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 9.35

 

 

3. Remont elewacji budynku Pasaż Ursynowski 11 (2190 m2) z malowaniem konstrukcji stalowej balkonów, wymianą pasa rynnowego oraz remontem kominów (500 m2) ,

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 10.05

 

 

4. Wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich wraz z pracami naprawczymi

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 10.30

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 10.35

 


Warszawa  25.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” ogłasza przetarg w formie konkursu ofert z lokalu mieszkalnego znajdującego się w jej zasobach:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Janowskiego 13, o powierzchni użytkowej 52,70 m2 , składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc.

Lokal znajduje się na parterze budynku i posiada balkon.

Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie – grzejniki z zaworami termostatycznymi i podzielnikami kosztów c.o., instalację elektryczną, wodomierze ciepłej i zimnej wody, instalację gazową;

Cena wywoławcza czynszu najmu 38 zł/m2.

Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty miesięczne z tytułu eksploatacji mediów wymienionych wyżej, z czego opłaty z tytułu ogrzewania lokalu, podgrzania c.w. oraz wody i kanalizacji pobierane będą zaliczkowo do rozliczenia                   w okresach rocznych.  Opłaty eksploatacyjne wyliczone dla jednej osoby zamieszkałej w lokalu wynoszą 380,63 zł

Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji zabezpieczającej ponoszenie opłat z tytułu najmu, w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty czynszu najmu.

Oferta powinna zawierać:

1. nazwę/nazwisko i imię oferenta, jego adres do doręczeń oraz nr telefonu kontaktowego  i adres mailowy;

2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i akceptacji jego warunków;

3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu lokalu oraz o akceptacji jej warunków;

4. proponowaną wysokość stawki czynszu najmu w złotych netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, traktowaną jako stawka brutto;

5. zobowiązanie do wnoszenia opłat związanych z eksploatacją lokalu w wysokości wynikającej  z naliczeń;

6. oświadczenie o zobowiązaniu do wpłaty na konto Spółdzielni kaucji zabezpieczającej   w wysokości zaoferowanego 3-krotnego miesięcznego czynszu najmu, nie później niż w dniu podpisania umowy najmu.

7. w przypadku osób prawnych lub osobowych spółek prawa handlowego - kopię odpisu z KRS oraz kopie decyzji o nadaniu Nr NIP, Nr Regon.

8. w przypadku osób fizycznych - informację o Nr NIP,  Nr PESEL i  Nr dowodu osobistego oraz przez kogo jest wydany,

9. oświadczenie czy oferent jest lub nie jest płatnikiem VAT.    

Warunki przetargu

1. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy złożyli pisemną ofertę zawierającą wszystkie wymienione wyżej dokumenty.

2. Oferta musi być podpisana, brak podpisu powoduje uznanie oferty za nieważną.

3. O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga Komisja przetargowa.

4. O wyborze oferty decyduje wyłącznie wysokość zaoferowanego czynszu najmu.

5. Oferenci mogą składać oferty w zamkniętych kopertach opisanych „przetarg na najem lokalu mieszkalnego”, w siedzibie SBM „Ursynów” przy al. KEN 98                          w Warszawie w terminie do dnia 17.06.2016 r. do godz. 1345.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w Sali konferencyjnej                                   w dniu 20.06.2016 r.  o godzinie 1200. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.

7. Oferenci, których oferta została wybrana, zostaną o tym powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

9. SBM Spółdzielni zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Ofert.

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2016 14:31
 
Copyright © 2016 S.B.M. URSYNÓW. Wszelkie prawa zastrzeżone.